نوامبر 2, 2019

سال سوم فصل پنجم ماده ژنتیک

دانلود جزوه سال سوم، فصل۵، ماده ژنتیک 
نوامبر 2, 2019

جزوه فصل ششم سال سوم دبیرستان

دانلود جزوه سال سوم، فصل ۶، کروموزم و میتوز
نوامبر 2, 2019

جزوه فصل اول سال سوم دبیرستان

دانلود جزوه سال سوم، فصل ۱، ایمنی بدن
نوامبر 2, 2019

جزوه فصل سوم سال سوم دبیرستان

دانلود جزوه سال سوم، فصل ۳، حواس