نوامبر 2, 2019

دستیابی به موفقیت و درصد عالی در جلسات محدود

موفقیت در کنکور با تدریس زیست شناسی دکتر قنواتی
نوامبر 2, 2019

مدرس رتبه های برتر کنکور و بیش از ۱۵ سال سابقه درخشان

موفقیت در کنکور با تدریس زیست شناسی دکتر قنواتی
نوامبر 2, 2019

پیش بینی و شبیه سازی تست های کنکور

موفقیت در کنکور با تدریس زیست شناسی دکتر قنواتی
نوامبر 2, 2019

طراح روش های خارق العاده و ساده ی تست زنی

  موفقیت در کنکور با تدریس زیست شناسی دکتر قنواتی